مسئول

 مهندس خالق جعفرنژاد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر