صفحه اصلی > واحد آمار > شرح وظایف 

شرح وظايف

1-     جمع آوري و بررسي آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بيمارستان امام خمینی (ره) و ورود آن به به مركزمديريت آمار و فن آوري اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

2-     جمع بندی کليه آمار و اطلاعات معاونت ها و مدیریت های دانشکده  و ارسال آن به مركزمديريت آمار و فن آوري اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

3-     تهيه سالنامه آماري دانشکده

4-     پاسخگويی به کليه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف وزارتخانه و ساير دستگاههای اجرايی استان از جمله ، استانداری و ...