مهندس محمد  لقمان پور زرینی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

رزومه

· عضوانجمن انفورماتیک ایران

*عضو سازمان نظام مهندسی کامپیوتر

· عضو انجمن علمی کنترل و فرماندهی ایران  (C4i)

· مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک  (  Mikrotik  Certified Consultant)