مهندس امین کاظمی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

مهندس خالق جعفرنژاد

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شبکه

مهندس مرتضی آقایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

مهندس علی آقایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر