ایده ای نو در اداره آمار و فناوری اطلاعات
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/16
اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/6
دیتا سنتر دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارتقا یافت
رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسفراین:
1397/1/19