صفحه اصلی > واحد نرم افزار > شرح وظایف 
شرح وظایف واحد نرم افزار
  • نظارت بر نرم افزارهای نصب شده در دانشگاه به منظور پشتیبانی لازم با استفاده از توانمندی هایدانشگاه و شرکت های نرم افزاری
  • سرویس مدیریت بانکهای اطلاعاتی
  • نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی در نرم افزارهای
  • مورد استفاده در تمام واحدها با درنظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه
  • نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه طی یک برنامه مدون
  • تمرکز بر انتخاب، خرید و طراحی نرم افزارهای تحت شبکه و وب با توجه به تکنولوژی روز و امکانات دانشگاه
  • ارتقاء دانش فنی و علمی گروه نرم افزار ، جهت کسب توانمندی های لازم در طراحی و پشتیبانی از نرم افزارهایتحت شبکه و وب
  • برنامه ریزی جهت تولید نرم افزارهای علمی، آموزشی و پژوهشی در جهت رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • تهیه بعضی از نرم افزارهای اختصاصی (و بعضا عمومی) مورد نیاز واحدهای دانشگاه