خانم مهندس مریم الهوردی 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار