معرفی واحد نرم افزار

انجام فعالیت های مربوط به درخواست واحد های تابعه دانشگاه مبنی بر تهیه نرم افزار شامل ۴مرحله عمده زیر:
ثبت و نگهداری اطلاعات نرم افزار های تخصصی دانشگاه و تسهیل و تسریع در تهیه نرم افزار های تخصصی دانشگاه به کمک نرم افزار تحت وب مدیریت فناوری اطلاعات
تهیه و پشتیبانی برخی از نرم افزار ها توسط کارشناسان نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات
حضور در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها
بازدید از واحد های زیر مجموعه دانشگاه، تکمیل چک لیست مربوطه و گزارش به مقام مافوق
پایش و ارزیابی رابطین واحد های زیر مجموعه در حیطه نرم افزار
واگذاری خرید نرم افزار ها تا سقف معاملات کوچک به واحد های زیر مجموعه دانشگاه
با هدف:
تمرکز زدایی
تسهیل و تسریع در امور اجرایی واحد های دانشگاه
دسته بندی نرم افزارها